ΕΝΤΟΛΕΑΣ: Στην περίπτωσή μας είναι αυτός που στην συμπλήρωση της αιτήσεως θα αναγράψει το όνομά του στο κενό πεδίο που αναφέρεται ως εντολέας. Θα πρέπει να συμπληρώσει τα αληθή στοιχεία του και την διεύθυνσή του ώστε να είναι δυνατή η έκδοση αποδείξεως παροχής υπηρεσιών από το γραφείο μας. Ο εντολέας ευθύνεται ατομικά για την καταβολή της αμοιβής και των εξόδων. Στην παρακάτω σύμβαση ο εντολέας είτε είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα αναφέρεται ως «ΕΝΤΟΛΕΑΣ».

ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ: Είναι ο δικηγόρος Νικόλαος Κ. Γραμμένος, (ΑΜ ΔΣΑ 22270), κάτοικος Αθηνών οδός Κυρίλλου Λουκάρεως αρ. 11 & Λεωφόρος Αλεξάνδρας (6ος όροφος) τηλ: 210 6413900-903 Fax: 210 6413905, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Ο ανωτέρω δικηγόρος έχει την εντολή να εξουσιοδοτήσει και διορίσει έτερο δικηγόρο συνεργάτη, να υπογράψει, συντάξει, καταθέσει και εκπληρώσει όλες τις εντολές που περιέχονται κάτωθι του εντολέα. Ο ανωτέρω δικηγόρος έχει την εντολή να εξουσιοδοτήσει δικαστικό επιμελητή να ενεργήσει προσηκόντως και να κοινοποιήσει την διαταγή πληρωμής καθώς και κάθε άλλο δικόγραφο ζητήσει ο εντολέας, δικαστικά και εξώδικα. Στην παρακάτω σύμβαση ο εντολοδόχος θα αναφέρεται ως «ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ» ή «ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ».

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Αθήνα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η ημερομηνία αποδοχής των όρων που περιέχονται στην παρούσα. Ως αποδεικτικό αυτής είναι το ίδιο το ηλεκτρονικό μήνυμα (email) και ο κωδικός που δίδεται με αυτό (περιέχον την ημερομηνία)

ΕΝΤΟΛΗ: Σύνταξη , κατάθεση αιτήσεως περί διαταγής πληρωμής κατά του ή των οφειλετών όπως αυτοί αναφερθούν στα πεδία που θα συμπληρωθούν από τον εντολέα στο ειδικό αντίστοιχο πεδίο της αίτησης που περιέχεται στην ιστοσελίδα, παραλαβή, κοινοποίηση, και εκτέλεση της εκδοθείσης αποφάσεως περί διαταγής πληρωμής και λήψη του αντικειμένου εκτέλεσης για λογαριασμό του εντολέα, (έλεγχος σε υποθηκοφυλακεία και αρμόδιες υπηρεσίες περί ευρέσεως ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων στο όνομα του ή των οφειλετών) , κατάθεση μηνύσεως κατά των οφειλετών στην περίπτωση παράβασης του νόμου περί επιταγής, παράσταση επ'αυτής κατά την ορισθείσα από την κλήση δικάσιμο ή κάθε αναβολή αυτής, παράσταση επί προσωρινών διαταγών αιτήσεως αναστολής, αιτήσεις αναστολής, ανακοπών, δικών περί πτωχεύσεως, εφέσεων και αναιρέσεων επ'αυτών μέχρις εκδόσεως τελεσιδίκου αποφάσεως καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πράξη σχετική με την διαταγή πληρωμής. Ύστερα από μελέτη και ειδικότερη εντολή λήψη ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη μέχρις εκδόσεως τελεσιδίκου αποφάσεως.

ΑΙΤΗΣΗ: το δικόγραφο της αιτήσεως με την οποία ο εντολέας ζητάει την έκδοση διαταγής πληρωμής δυνάμει αξιογράφου ή ετέρου ιδιωτικού εγγράφου (συμβάσεως ή άλλου τινός).

ΑΠΟΦΑΣΗ: Η δικαστική απόφαση με την οποία διατάσσεται από το αρμόδιο δικαστήριο ή τον πρόεδρο αυτού, όπως ο οφειλέτης καταβάλλει στον εντολέα το ποσό της οφειλής καθώς και την δικαστική δαπάνη για την έκδοση της διαταγής πληρωμής.

Ειδικότερα σήμερα , ημέρα αποδοχής των όρων της παρούσης, στην Αθήνα, μεταξύ του α) εντολέα και β) του εντολοδόχου συμφωνείται και δίδεται η εντολή που αναφέρεται και ανωτέρω όπως ο δεύτερος συντάξει και καταθέσει νομίμως και εμπροθέσμως αίτηση προς έκδοση διαταγής πληρωμής επί του αξιογράφου ή ετέρου ιδιωτικού εγγράφου που περιέχει την οφειλή (τίτλος) κατά του κυρίου οφειλέτη και παντός τρίτου οφειλέτη (οπισθογράφου ή εξ αναγωγής οφειλέτη) τον οποίο οφείλει να προσδιορίσει επαρκώς ο εντολέας (ονοματεπώνυμο και πρόσφατη διεύθυνση).

Τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην αίτηση από τον εντολέα θα πρέπει να είναι αληθή και συνταγμένα όπως αναφέρεται στο παράδειγμα που ευρίσκεται δίπλα από τα πεδία της αίτησης που συμπληρώνει. Το γραφείο του δικηγόρου Αθηνών Νικολάου Κ. Γραμμένου μετά των συνεργατών αυτού θα ελέγχει τα στοιχεία αυτά, αλλά επιφυλάσσεται σε περίπτωση δυσανάγνωστων στοιχείων καθώς και επί ελλείψεως αυτών.

Η κατάθεση της αιτήσεως περί εκδόσεως διαταγής πληρωμής θα κατατίθεται εντός των αμέσως επόμενων ημερών από την προσκόμιση και τον έλεγχο του αξιογράφου ή του ιδιωτικού εγγράφου όπου περιέχεται η οφειλή και την καταβολή σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5009-010312-278, E.F.G. EUROBANK ERGASIAS AE: 0026.0099.32.0100577200, ALPHA BANK AE: 101.00.2310053416) ή στο γραφείο μας του συνόλου του κόστους μετά της αμοιβής δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή όπως αναφέρεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα που λάβατε. Η διεύθυνση όπου θα πρέπει να προσκομίσετε αυτά είναι το γραφείο του Δικηγόρου Νικολάου Κ. Γραμμένου (ΑΜΔΣΑ 22270) στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως αρ. 11 & Λεωφόρο Αλεξάνδρας , Αθήνα , στον έκτο (6ο) όροφο, τηλ: 210 6413900-903 Fax: 210 6413905. Η έγκαιρη προσκόμιση των πρωτοτύπων αξιογράφων ή ιδιωτικών εγγράφων που περιέχουν την οφειλή, έχει μεγάλη σημασία αφού από αυτήν εξαρτάται και η νόμιμη και έγκαιρη κατάθεση της αιτήσεως προς έκδοση διαταγής πληρωμής. Ως έγκαιρη προσκόμιση αναγνωρίζεται αυτή που απέχει τουλάχιστον μία εβδομάδα από την λήξη της προθεσμίας παραγραφής του δικαιώματος για έκαστο αξιόγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο περιέχον την οφειλή. Για τις προθεσμίες και τις παραγραφές ανατρέξτε στην ηλεκτρονική μας σελίδα και ειδικότερα στο κείμενο που έχει τίτλο : «Προσοχή στην παραγραφή». Ουδεμία ευθύνη φέρουμε σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης των τίτλων.

Για την παροχή των άνω υπηρεσιών η αμοιβή έχει καθοριστεί και είναι η ελάχιστη προβλεπόμενη από τον κώδικα περί δικηγόρων και τις αντίστοιχες αποφάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Η διαδικασία όμως δεν τελειώνει εδώ. Ο καθ'ου η αίτηση (οφειλέτης) έχει δικαίωμα να ανακόψει την διαταγή πληρωμής εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών. Πριν από αυτήν την ανακοπή ή ακόμη και μετά από αυτήν έχει την δυνατότητα να ζητήσει την αναστολή της οποιασδήποτε εκτελέσεως της διαταγής πληρωμής αποδεικνύοντας ανεπανόρθωτη βλάβη από την εκτέλεση αυτής.

Με την παρούσα δίδεται η εντολή στον εντολοδόχο όπως μόνος του ή μετά των συνεργατών αυτού τους οποίους επιλέγει και διορίζει ο ίδιος συντάξει νομίμως και εμπροθέσμως σημείωμα ή προτάσεις και παραστεί κατά την συζήτηση της αιτήσεως αναστολής, προσωρινής διαταγής επ'αυτής καθώς και κατά την συζήτηση της ανακοπής και σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου.

Ο εντολέας δύναται να επιλέξει την μη συνέχιση της διαδικασίας πέραν της εκδόσεως της διαταγής πληρωμής και της κοινοποίησης αυτής. Σε αυτή την περίπτωση η αναίρεση της προηγούμενης εντολής θα πρέπει να είναι έγγραφη και να ορίζει έναν έτερο δικηγόρο ώστε ο οφειλέτης να έρχεται σε επαφή με αυτόν καθώς επίσης και να έχει εξοφλήσει όλες του τις υποχρεώσεις έναντι του εντολοδόχου δικηγόρου σε περίπτωση που έχουν δημιουργηθεί τέτοιες κατά την διάρκεια της συνεργασίας.

Για τις πέραν της εκδόσεως της διαταγής πληρωμής και της νομίμου κοινοποιήσεως αυτής ενέργειες, ο εντολέας οφείλει αμοιβή στον χειριστή δικηγόρο η οποία και πάλι καθορίζεται από τα ελάχιστα όρια του κώδικα περί δικηγόρων πλέον ΦΠΑ 23%. Ο εντολοδόχος επιφυλάσσεται για την αποδοχή της ανωτέρω αμοιβής σε περίπτωση που ύστερα από μελέτη του φακέλου προκύψει ότι η υπόθεση καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερείς και απαιτεί πέραν ευλόγου χρονικού διαστήματος μελέτη και απασχόληση. Τα δικαστικά έξοδα και η αμοιβή προκαταβάλλονται το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της ενέργειας στους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5009-010312-278, E.F.G. EUROBANK ERGASIAS AE: 0026.0099.32.0100577200, ALPHA BANK AE: 101.00.2310053416) ή στο γραφείο του εντολοδόχου δικηγόρου του συνόλου του κόστους μετά της αμοιβής δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή όπως αναφέρεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) που λάβατε. Η διεύθυνση όπου θα πρέπει να προσκομίσετε αυτά είναι το γραφείο του Δικηγόρου Νικολάου Κ. Γραμμένου (ΑΜΔΣΑ 22270) στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως αρ. 11 & Λεωφόρο Αλεξάνδρας , Αθήνα , στον έκτο (6ο) όροφο, τηλ: 210 6413900-903 Fax: 210 6413905.

Ο εντολοδόχος δικηγόρος ουδεμία ευθύνη φέρει για την αλήθεια ή μη των αναγραφομένων στο αξιόγραφο ή το ιδιωτικό έγγραφο που περιέχει την οφειλή και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για την απόδειξη αυτών. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να τα προσκομίζει εγκαίρως ο εντολέας (πχ δελτία αποστολής, υπογραφές επί τιμολογίων ..), ώστε να είναι δυνατή η επεξήγηση, η μελέτη, η καταγραφή και σύνταξη των απαραίτητων δικογράφων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του εντολέα.

Όλα τα ανωτέρω ισχύουν σε περίπτωση που ως τόπος ενεργειών είναι η Αθήνα . Σε περίπτωση που ως τόπος αρμοδιότητος και συνακόλουθα λοιπών ενεργειών και καταθέσεως δικογράφων και παραστάσεως είναι άλλος τότε η παροχή υπηρεσιών θα βαρύνεται με την αμοιβή ετέρου συναδέλφου επαρχίας και έξοδα αποστολής δικογράφων με το ταχυδρομείο (ιδιωτική εταιρία κούριερ).

Η παρούσα αποτελεί σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων (νομικών) υπηρεσιών ορισμένου χρόνου (ο οποίος καθορίζεται από την έκδοση της αιτούμενης διαταγής πληρωμής, την κοινοποίηση αυτής και κατόπιν και υπό την προϋπόθεση της μη εγγράφου διακοπής της συνεργασίας από τον εντολέα με την ταυτόχρονη κοινοποίηση σε εμάς των στοιχείων ετέρου συναδέλφου δικηγόρου για την ενημέρωση αυτού ( αφού ο/η/οι οφειλέτες θα γνωρίζουν μόνον τα δικά μας στοιχεία), την συνέχιση ή μη της εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής και της υπεράσπισης αυτής και των συμφερόντων του εντολέα έναντι των ανακοπών του/των οφειλετών αυτού). Η παρούσα δεν συνιστά σύμβαση έμμισθης εντολής, ούτε καθιερώνει σχέση παγίας περιοδικής αμοιβής κατά την έννοια των άρθρων 92 και 92 Α του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Σημειώνεται ότι η αποδοχή των όρων αποτελεί προϋπόθεση για την συνέχιση και την σύνταξη της αιτήσεως. Ο εντολέας θα πρέπει να σημειώσει ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσης στο πρώτο πεδίο που του παρουσιάζεται όταν πατήσει στο εικονίδιο «σύνταξη της αίτησης».